Gaisa atsvaidzinātājs ar apelsīnu Almacabio- Izpārdots

9.60
Preces kods: 190589
tilpums
125 ml
Ražotājs
Almacabio

Šis gaisa atsvaidzinātājs pārveidos jūsu māju par ziediem saplaukušu dārzu. Fresh & Natural izsmidzinātājs sastāv no 100% izkliedētām ēteriskajām eļļām. Apelsīnu aromāts atstāj patīkamu svaiguma un tīrības sajūtu.

Sastāv no 100% ēteriskajām eļļām.

Novērš sliktas smakas.

Piepilda jūsu māju ar patīkamu aromātu.

BĪSTAMI! Īpaši viegli uzliesmojšs šķidrums un tvaiki. UZMANĪBU! Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos. Izraisa ādas kairinājumu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Ļoti toksisks ūdens organiskiem ar ilglaicīgām sekām. Uzglabāt no siltuma/dzirksteļu/atklāta uguns/ karstām virsmām drošā vietā. Izvairīties no izplūdes vidē. Lietot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU un lūdziet mediķu palīdzību. SASKARĒ AR  ĀDU/MATIEM: Noskalot ādu ar ūdeni/dušā! Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Ja ādas kairinājums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Neizraisīt vemšanu. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāties ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar aktuāliem notiekumiem.

Izsmidzināt telpās pēc nepieciešamības.

CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL OIL EXPRESSED.