Gaisa atsvaidzinātājs ar lavandu Almacabio

9.60
Preces kods: 192583
tilpums
125 ml
Ražotājs
Almacabio

Smalks un elegants Almacabio Fresh & Natural Lavender daisa atsveidzinātājs dezodorē jūsu mājas, atstājot gaisā jauku ziedu aromātu. Ēteriskās eļļas mikrodaļiņas novērš smakas, nevis maskē tās, un atbaida kukaiņus. Novērš nepatīkamās smakas. Atstāj dabīgu aromātu gaisā.

Sastāv no 100% ēteriskajām eļļām.

Novērš sliktas smakas.

Piepilda jūsu māju ar patīkamu aromātu.

UZMANĪBU! Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos. Izraisa ādas kairinājumu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Uzglabāt no siltuma/dzirksteļu/atklāta uguns/karstām virsmām drošā vietā. Izvairīties no izplūdes vidē. Lietot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU un lūdziet mediķu palīdzību. SASKARĒ AR  ĀDU/MATIEM: Noskalot ādu ar ūdeni/dušā! Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Ja ādas kairinājums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Neizraisīt vemšanu. SASKARĒ AR  ĀDU: Nomazgāties ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar aktuāliem notiekumiem.

Izmidzināt telpās pēc nepieciešamības.

Lavandula Hybrida oil, 2-propanol.